Chi tiết về Tác giả

Hiếu, ThS. Mai Chiếm

  • S. 1 (2012) - ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
    Mô hình tổng quát và lộ trình "cất cánh" của nền kinh tế trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Chính trị. ISSN: 1859-0187