Chi tiết về Tác giả

Hải, ThS. Nguyễn Minh

  • S. 2 (2012) - CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
    Suy nghĩ về lời dặn dò của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đảng ta là một đảng cầm quyền"
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Chính trị. ISSN: 1859-0187