Chi tiết về Tác giả

Lâm, ThS. Tạ Văn

  • S. 2 (2012) - ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
    Quá trình nhận thức và thực hiện chính sách xã hội của Đảng ta từ đổi mới đến nay
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Chính trị. ISSN: 1859-0187