Chi tiết về Tác giả

Phi, ThS. Trần Hùng

  • S. 1 (2012) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Phát triển hệ thống thông tin đại chúng theo tinh thần Đại hội XI của Đảng
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Chính trị. ISSN: 1859-0187