Tạp chí Ngôn ngữ, S. 3 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HIỆN TƯỢNG LẶP TỪ TRONG MỘT SỐ VĂN BẢN NÔM THỜI TIẾNG VIỆT CỔ VÀ TRUNG ĐẠI

Vũ Đức Nghiệu, Vũ Hương Thục

Tóm tắt


Hiện tượng lặp từ trong một số văn bản nôm thời tiếng việt cổ và trung đại. Ví dụ như cành ( một cành), cành cành ( nhiều cành)…

 


Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519