Tạp chí Ngôn ngữ, S. 3 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CẤU TRÚC CỦA THỂ LOẠI TIỂU LUẬN TUYỂN SINH TRONG TIẾNG ANH

Tôn Nữ Mỹ Nhật, Hà Thị Thanh Thúy

Tóm tắt


Dưới ánh sáng của lí thuyết Phân tích diễn ngôn, đặc biệt từ quan điểm chức năng, chúng tôi đã tiến hành khảo sát thể  loại TLTS trong tiếng Anh -  một trong những yêu cầu trong hồ sơ đăng kí  tuyển sinh vào các trường đại học/ cao đẳng của các nước nói  tiếng Anh. TLTS là thước đo tư chất, sự độc đáo, tính sáng tạo của mỗi ứng viên, cái mà những điểm số đơn thuần trong học  bạ và những chứng chỉ ngoại ngữ không phản ánh được.


Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519