Tạp chí Ngôn ngữ, S. 11 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cơ chế hình thành các mệnh đề ngầm ẩn trong câu hỏi tu từ

Lê Thu Hoài

Tóm tắt


Tiếp tục lấy đối tượng là các câu hỏi tu từ, bài báo đề cập đến một vấn đề mang tính bản chất, hình thành nên các đặc trưng ngữ nghĩa - ngữ dụng của loại câu hỏi trong tiếng Việt. Đó là cơ chế hình hành nên các mệnh đề ngầm ẩn (khẳng định hoặc phủ định) của câu. Ngoài vấn đề thuật ngữ cũng như việc xác định đối tượng đã được đề cập đến ở những bài viết trước, bài báo chỉ xin nhắc lại những đặc điểm hình thức (mang tính nhận diện về đối tượng) của loại câu hỏi này như sau: - Có hình thức nghi vấn. - Bao giờ cũng ngầm ẩn một nội dung phán đoán khẳng định hay phủ định. -  Câu có chứa từ phủ định thì ngầm ẩn nội dung khẳng định mệnh đề tương ứng và ngược lại câu không chứa từ phủ định lại ngầm ẩn nội dung phủ định mệnh đề tương ứng.


Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519