Tạp chí Ngôn ngữ, S. 9 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Lí giải một số dạng trung gian của kiểu câu phân loại theo cấu tạo ngữ pháp

Nguyễn Thị Lương

Tóm tắt


Trung gian là một hiện tượng phổ biến trong các ngành khoa học xã hội và khoa học tự nhiên . Nó được dựa trên cơ sở triết học và đã xây dựng các lý thuyết về hiện tượng trung gian ( hoặc lý thuyết tâm bên) . trong ngôn ngữ học , hiện tượng trung gian có mặt ở tất cả các cấp, các đơn vị . Bài viết này thảo luận về 6 cấp trung gian  dựa trên các cấu trúc như sau: 1. Có một câu đơn giản với một Mệnh đề trạng từ hoặc một câu ghép không có chủ thể ? 2. Có một câu phức với một mệnh đề trạng từ hoặc một hợp chất câu ? 3- Có một câu nói đơn giản với nhiều hơn một vị ngữ hoặc một câu ghép chỉ với một môn học không?4. Có một cụm từ hay một chủ đề - Hợp chất vị , như một câu thành phần?5. Có một câu đặc biệt hoặc một chấm lửng ?6. Có một câu đặc biệt ( câu hiện sinh) hoặc một câu với một vị ngữ đảo ngược ?Tính đến nay , hiện tượng trung gian được coi là một vấn đề phức tạp , nhưng chúng tôi không còn có thể phủ nhận sự tồn tại của nó .

Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519