Tạp chí Ngôn ngữ, S. 6 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ẩn dụ ý niệm về cuộc đời trong thơ tiếng Anh và tiếng Việt

Nguyễn Thị Quyết

Tóm tắt


Trình bày một số  nội dung cơ bản  cần thiết  của ngôn ngữ  học tri nhận trong nghiên cứu ẩn dụ. Đưa ra các bước xác định các ẩn dụ ngôn ngữ và khái quát hoá chúng thành ẩn dụ  ý niệm. Phân tích các mi ền nguồn trong hai ngôn ngữ  ánh xạ  (mapping) sang miền đích  là  cuộc đời; nêu  nhận xét và đánh giá các biểu hiện đặc trưng, từ  đó đưa ra các bình luận về  quan điểm của người sử  dụng ngôn ngữ  ở hai cộng đồng, đồng thời gợi ý những cách diễn đạt phù hợp với ngôn ngữ đích khi dịch.

Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519