Tạp chí Ngôn ngữ, S. 6 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Không gian tâm lí trong bản tin tiếng Anh và tiếng Việt

Hoàng Thị Ngọc Điểm

Tóm tắt


Trọng tâm của bài này là nhận thức gôn ngữ học , đặc biệt là các lý thuyết về không gian tâm lý . Sau một thảo luận về các lý thuyết về không gian tâm lý , là những phân tích của hai bản tin trong tiếng Anh và tiếng Việt để tìm hiểu các tính năng của không gian tâm lý trong hai ngôn ngữ. Các kết luận được trình bày tóm tắt những khác biệt nổi bật giữa hai ngôn ngữ trong các lựa chọn miền .

Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519