Nhân lực Khoa học xã hội, S. 1 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hội thảo quốc tế: “Chia sẻ kinh nghiệm đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ngành Chính sách công” tại Học viện khoa học xã hội

ĐỖ PHÚ HẢI

Tóm tắt


Hội thảo quốc tế: “Chia sẻ kinh nghiệm đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ngành Chính sách công” tại Học viện khoa học xã hội

Toàn văn: PDF

Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X