Nhân lực Khoa học xã hội, S. 3 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Áp dụng tình tiết giảm nhẹ để cho hưởng án treo và quan điểm về tình tiết giảm nhẹ “ghép” tại điểm b, khoản 1, Điều 46 Bộ luật hình sự

HOÀNG ĐẠT NAM

Tóm tắt


Áp dụng tình tiết giảm nhẹ để cho hưởng án treo và quan điểm về tình tiết giảm nhẹ “ghép” tại điểm b, khoản 1, Điều 46 Bộ luật hình sự


Toàn văn: PDF

Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X