Nhân lực Khoa học xã hội, S. 3 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Di động nghề nghiệp liên thế hệ ở khu vực nông thôn vùng đồng bằng Sông Hồng

HOÀNG THỊ QUYÊN

Tóm tắt


Di động nghề nghiệp liên thế hệ ở khu vực nông thôn vùng đồng bằng Sông Hồng


Toàn văn: PDF

Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X