Nhân lực Khoa học xã hội, S. 3 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chính sách sử dụng người tài, xây dựng đội ngũ quan lại trong sạch vững mạnh thời Lê Thánh Tông

NGUYỄN HOÀI VĂN

Tóm tắt


Bài viết đã khảo cứu chính sách tuyển dụng, xây dựng, sử dụng đội ngũ quan lại thời Lê Thánh Tông. Trên cơ sở khuyến khích Nho học và chế độ giáo dục khoa cử Lê Thánh Tông đã đưa đất nước Đại Việt vào thế ổn định, phát triển “cực thịnh” không chỉ trong triều đại Lê Sơ mà còn là đỉnh cao của chế độ phong kiến Việt Nam trong lịch sử.


Toàn văn: PDF

Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X