Nhân lực Khoa học xã hội, S. 6 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC CHIẾN LƯỢC PHÊ PHÁN CỦA NGƯỜI ANH (QUA CỨ LIỆU TRUYỆN NGẮN ANH HIỆN ĐẠI)

LÊ THỊ THÚY HÀ

Tóm tắt


Bài viết tìm hiểu các chiến lược người Anh sử dụng khi thực hiện hành động ngôn từ phê phán qua các đoạn thoại trích trong các tác phẩm truyện ngắn Anh hiện đại. Trên cơ sở các cứ liệu thống kê về cách thức sử dụng hành động ngôn từ phê phán, phân loại theo mức độ nghiêm trọng của vấn đề phê phán từ góc độ người nói, bài viết đã rút ra kết luận vê cách thức sử dụng hành động ngôn từ phê phán của người Anh.


Toàn văn: PDF

Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X