Nhân lực Khoa học xã hội, S. 5 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CHẾ ĐỊNH TÌNH THẾ CẤP THIẾT TRONG LUẬT HÌNH SỰ NHÌN TỪ GÓC ĐỘ SO SÁNH PHÁP LUẬT

HỒ SỸ SƠN

Tóm tắt


Dưới góc độ so sánh các chế định về tình thế cấp thiết trong luật hình sự của các nước trên thế giới như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Đức; Thụy Sỹ… Bài viết rút ra một số kinh nghiệm lập pháp về vấn đề này để các nhà làm luật Việt Nam có tham khảo nhằm hoàn  thiện chế định tình thế cấp thiết trong Luật Hình sự nước ta

Toàn văn: PDF

Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X