Nhân lực Khoa học xã hội, S. 5 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KINH TẾ HỌC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI (R&D) PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM

NGUYỄN DANH SƠN

Tóm tắt


Bài viết đề cập tới một số vấn đề của Kinh tế học Biến đổi khí hậu đang được quan tâm và đưa ra những gợi ý nghiên cứu và triển khai (R&D) phục vụ cho phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay.

Toàn văn: PDF

Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X