Nhân lực Khoa học xã hội, S. 5 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Học viện Khoa học xã hội tăng cường tổ chức hoạt động sinh hoạt khoa học cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và nghiên cứu sinh

NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH, ĐINH THỊ MAI, VŨ MẠNH TOÀN

Tóm tắt


Học viện Khoa học xã hội tăng cường tổ chức hoạt động sinh hoạt khoa học cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và nghiên cứu sinh

Toàn văn: PDF

Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X