Chi tiết về Tác giả

PHÚ HẢI, ĐỖ

  • S. 1 (2012) - THÔNG TIN
    Hội thảo quốc tế: “Chia sẻ kinh nghiệm đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ngành Chính sách công” tại Học viện khoa học xã hội
    Tóm tắt  PDF


Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X