Chi tiết về Tác giả

HỒNG HẢI, ĐINH

  • S. 2 (2013) - KHOA HỌC NHÂN VĂN
    Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy lịch sử ở Việt Nam trong giai đoạn hội nhập khoa học giáo dục thế giới: tiếp cận mô hình biểu tượng và niên đại học
    Tóm tắt  PDF


Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X