Chi tiết về Tác giả

MẠNH TOÀN, VŨ

  • S. 6 (2013) - KHOA HỌC XÃ HỘI
    QUAN NIỆM CỦA C.MÁC VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA XÃ HỘI CÔNG DÂN VÀ NHÀ NƯỚC
    Tóm tắt  PDF
  • S. 5 (2013) - THÔNG TIN
    Học viện Khoa học xã hội tăng cường tổ chức hoạt động sinh hoạt khoa học cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và nghiên cứu sinh
    Tóm tắt  PDF


Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X