Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 20, S. 4 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT MULTIPLEX–PCR PHÁT HIỆN VIBRIO CHOLERAE, VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS VÀ CÁC GEN ĐỘC LỰC CỦA CHÚNG TỪ SẢN PHẨM THỦY HẢI SẢN

Trương Huỳnh Anh Vũ, Nguyễn Ngọc Tuân

Tóm tắt


   

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224