Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 21, S. 1 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN TỔNG HỢP CaO- CuO-CeO2 ĐẾN HOẠT TÍNH XÚC TÁC CỦA NÓ TRONG PHẢN ỨNG OXI HÓA PHENOL

Hoàng Thị Hương Huế, Trần Thị Nhung

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224