Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 21, S. 2 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ PHA TẠP CaO VÀ CuO ĐẾN ĐẶC TRƯNG VÀ HOẠT TÍNH XÚC TÁC CỦA OXIT HỖN HỢP CaO-CuO-CeO2 ĐƯỢC TỔNG HỢP BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL

Hoàng Thị Hương Huế, Nguyễn Văn Quang

Tóm tắt


   

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224