Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 21, S. 2 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA THUỐC NỔ PBX DẺO CHỨA HEXOGEN VÀ POLYSTIREN

Phan Đức Nhân, Đoàn Minh Khai

Tóm tắt


    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224