Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 21, S. 3 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BƯỚC ĐẦU PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG Pb(II), Zn(II), Cu(II) TRONG NƯỚC THẢI CỦA MỘT SỐ XƯỞNG TUYỂN KHOÁNG Ở HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN

Ngô Thị Mai Việt

Tóm tắt


    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224