Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 22, S. 1 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM VI SINH VẬT CHỊU MẶN ĐỂ XỬ LÝ Ô NHIỄM NỀN ĐÁY TẠI ÂU THUYỀN THỌ QUANG, ĐÀ NẴNG

Đỗ Văn Mạnh, Lê Xuân Thanh Thảo, Huỳnh Đức Long, Tăng Thị Chính, Vũ Đình Ngọ

Tóm tắt


    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224