Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 22, S. 1 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA PHỤ GIA SIÊU DẺO LIGNOSULFONAT TỪ RƠM RẠ ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA BÊ TÔNG CHỨA SILICA FUME

Vũ Đình Ngọ, Trần Thị Hằng, Hà Quang Ánh, Nguyễn Đức Tuân, Nguyễn Thành Đoàn

Tóm tắt


   

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224