Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 22, S. 4 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ANALYSIS OF NMR SPECTRA OF SUBSTITUTED 4-AZIDO-2-METYLQUINOLINES

Le The Duan, Nguyen Dinh Thanh, Tran Thi Thanh Van

Tóm tắt


    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224