Chi tiết về Tác giả

Bình Nguyên, Trương

  • T. 20, S. 2 (2015) - Bài báo
    PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ ĐỊNH DANH LOÀI NẤM CỘNG SINH RỪNG THÔNG ĐÀ LẠT
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224