Chi tiết về Tác giả

Anh Tuấn, Vũ

 • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ THUỐC NHUỘM RR195 TRONG DUNG DỊCH NƯỚC TRÊN VẬT LIỆU GRAPHEN OXIT VÀ GRAPHEN
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
  NÂNG CAO ĐỘ CỨNG VÀ KHẢ NĂNG CHỊU DẦU CỦA CAO SU THIÊN NHIÊN NHỜ PHẢN ỨNG GHÉP STYREN LÊN MẠCH CAO SU THIÊN NHIÊN ĐÃ LOẠI PROTEIN
  Tóm tắt  PDF
 • T. 21, S. 3 (2016) - Bài báo
  XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG CÁC HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG MỘT SỐ LOẠI CHÈ BẰNG PHƯƠNG PHÁP GC/MS
  Tóm tắt  PDF
 • T. 21, S. 4 (2016) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI URAN VÀ THORI TRONG QUẶNG MỎ PÀ LỪA BẰNG PHƯƠNG PHÁP ICP-MS
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224