Tạp chí Khoa học và công nghệ Giao thông vận tải, S. 33 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH ĐIỆN DUNG - ĐIỆN TRỞ MỞ RỘNG CHO VỈA BƠM ÉP NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN THU HỒI DẦU SƠ CẤP

Trần Thị Mai Hương

Tóm tắt


Nghiên cứu đã áp dụng CRMT, CRMP sửa đổi và CRMPe vào vỉa X. Kết quả thu được cho thấy CRMP mở rộng (CRMPe) đưa ra kết quả hồi quy với số liệu thực tế tương đối tốt hơn CRM sửa đổi. Ngoài ra CRMPe còn cho biết thêm thông tin cụ thể về mức độ ảnh hưởng của nguồn năng lượng tự nhiên còn trong vỉa đến các giếng khai thác, sự sụt giảm của nguồn năng lượng này theo thời gian, cũng như cho phép đánh giá mức độ ảnh hưởng trực tiếp của các giếng bơm ép thực tế đến các giếng khai thác thông qua hệ số kết nối giữa các cặp giếng. Kết quả nghiên cứu đề xuất cải tiến các mô hình CRM cho vỉa bơm ép nước trong giai đoạn nguồn năng lượng tự nhiên còn khá lớn thông qua một giếng bơm ép giả định được đưa trực tiếp vào mô hình CRM. Ngoài ra, mô hình tỷ số dòng Gentil cũng được trình bày cho việc ước tính lưu lượng dầu thông qua nguồn lưu lượng tổng được ước tính từ CRM.


Toàn văn: PDF