Tạp chí Khoa học và công nghệ Giao thông vận tải, S. 33 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VỚI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Vũ Ngọc Lanh

Tóm tắt


Cách mạng công nghiệp 4.0 với xu hướng phát triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa, vật lý, sinh học với trung tâm điều khiển và khâu đột phá là sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, internet kết nối vạn vật, rô - bốt, công nghệ na-nô, công nghệ sinh học,… đem lại cho các quốc gia nhiều cơ hội để phát triển về mọi mặt, tuy nhiên nó cũng đặt ra nhiều thách thức, trước hết, cho ngành giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học. Trên cơ sở phân tích sự tác động của Cách mạng Công nghiệp 4.0, bài viết đưa ra một số khuyến nghị với giáo dục đại học trong thời đại cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0.


Toàn văn: PDF